Ахлах дунд Сургуулийн Эцэг эх, Сурагчийн мөрдөх журам

Ахлах дунд Сургуулийн Эцэг эх, Сурагчийн мөрдөх журам